สารจากผู้อำนวยการ

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ)